राष्ट्रियसभा बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित

/fli6«o;efsf] a}7s /fli6«o;efsf] d+unaf/sf] a}7sdf k|wfgdGqL s]kL zdf{ cf]nL, u[xdGqLnufot ;b:ox? . t:jL/ M gjLg kf}8]n, /f;;

काठमाडौं । कोरोनाको संक्रमणको जोखिम कम गर्न थप सतर्कता अपनाउनुपर्ने देखिएको संगै राष्ट्रियसभाको बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ ।

सरकारले २५ जनाभन्दा बढी भेला नहुन निर्णय गरेलगत्तै बिहीबार राष्ट्रियसभा बैठक बसे पनि शुक्रबारबाट भने अनिश्चतकालसम्मका लागि स्थगित गरिएको हो ।

कोरोनाका संक्रमण हुन नदिन सरकारले सबै शक्तिकेन्द्रित गरेका बेला थप सतर्कता अपनाउनुपर्ने देखिएकाले संघीय संसदका दुवै सदनको बैठक स्थगित भएको छ । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक चैत १३ गतेलाई सारिएको छ ।

यसअघि राज्यव्यव्स्था समिति बैठकमा २५ जनाभन्दा बढी भएपछि बिहीहबार स्थगित भएको थियो । सरकारले संघीय संसदको अधिवेशन नै अन्त्य गर्ने सम्भावनाबीच राष्ट्रियसभा बैठक शुक्रबार पनि राखिएको थियो ।